همه آگهی ها

پروژه های جدید

برای فروش - مسکن 2,600,000
 • 1+1
 • 75 m2
اجاره - مسکن 18,000
 • 3+1
 • 185 m2
اجاره - مسکن 12,000
 • 1+1
 • 70 m2
برای فروش - مسکن 16,000,000
 • 4+1
 • 250 m2
برای فروش - زمین 6,000,000
 • 6,000 m2
برای فروش - گردشگری توریستی 120,000,000
 • قسمت
 • 1,500 m2
برای فروش - مسکن 6,950,000
 • 3+1
 • 195 m2
اجاره - مسکن 120,000
 • 9+3 ve üzeri
 • 1,500 m2
برای فروش - مسکن 3,850,000
 • 2+1
 • 107 m2
همه آگهی ها