همه آگهی ها

پروژه های جدید

برای فروش - تجاری 120,000,000
 • 6 قسمت
 • 27,100 m2
برای فروش - مسکن Teklif Ver
 • 3+1
 • 154 m2
برای فروش - مسکن 2,990,000
 • 3+1
 • 145 m2
اجاره - مسکن 18,000
 • 3+1
 • 185 m2
اجاره - مسکن 20,000
 • 5+1
 • 330 m2
برای فروش - مسکن 3,850,000
 • 3+1
 • 160 m2
برای فروش - مسکن 3,900,000
 • 2+1
 • 115 m2
برای فروش - مسکن 1,750,000
 • 1+1
 • 80 m2
برای فروش - مسکن 8,750,000
 • 6+3 ve üzeri
 • 560 m2
همه آگهی ها